Algemene huurvoorwaarden

OVEREENKOMST

Het is uitermate belangrijk dat u de inhoud van deze huurvoorwaarden kent. Deze voorwaarden vermelden de rechten en plichten (inclusief AVG - Privacy wetgeving) van u en Villanda.

 

RESERVERING

Het reserveren van een vakantieobject kan zowel telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Alle vormen van reserveren zijn bindend. Indien het vakantieobject beschikbaar is in de door u gewenste periode, wordt deze op uw naam gereserveerd. De reservering wordt u per omgaande bevestigd, met dien verstande dat de reserveringsbevestiging binnen acht werkdagen na reservering in uw bezit dient te zijn. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u direct contact op te nemen met ons.

 

RESERVERINGSKOSTEN

De reserveringskosten gelden per accommodatie. Wanneer u genoodzaakt wordt de reservering(en) te annuleren, worden deze kosten niet gerestitueerd.

 

WIJZIGING RESERVERING(EN)

Uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum van het door u gereserveerde object, kunt u zonder dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht, uw reservering wijzigen voor een ander vakantieobject van Villanda. Uitgesloten hierop zijn korte termijn reserveringen, ofwel reserveringen gedaan binnen 6 weken voor aankomst. Voorwaarden zijn: een zelfde verblijfsduur en tijdige berichtgeving van voorgenomen wijziging. Indien u niet aan deze eisen heeft voldaan, gelden de annuleringskosten, welke u dan in rekening worden gebracht.

WIJZIGING RESERVERING(EN) VANWEGE COVID-19

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid bij vakantiegangers. Bij Villanda hebben we er voor gekozen om dat risico bij vakantiegangers weg te nemen. Bij ons kunt u kosteloos annuleren, indien de Eifel of Rijnland Palts door de overheid wordt gezien als risicogebied of als een bezoek aan Duitsland of specifiek deze regio wordt afgeraden door overheid. Neem dan contact met ons op. U kunt dan uw boeking omzetten naar een andere datum. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u kosteloos annuleren. Wij verzoeken u echter tijdig bij ons aan te geven als u daar twijfels over heeft. 

BETALING

Op uw reserveringsbevestiging word(t)en de betalingstermijn(en) vermeld. De eerste betaling (50%van de huursom vermeerderd met de reserveringskosten, eventuele premie en schoonmaakkosten) dient u binnen 7 dagen na de ontvangst van de reserveringsbevestiging te voldoen. De tweede betaling (restant huursom en eventuele premie reisverzekering) dient uiterlijk 6 weken voor aankomst op het rekeningnummer van Villanda te zijn bijgeschreven.

 

EXTRA KOSTEN

Eventuele extra kosten ter plaatse worden voor zover mogelijk in de beschrijving van uw vakantieobject vermeld, evenals op uw reserveringsbevestiging. Deze kosten maken een onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst, waarop de verplichting rust dat u deze kosten ter plaatse dient te bepalen.

 

ANNULERINGEN

Indien u het noodzakelijk acht de door beide partijen gesloten overeenkomst te annuleren, en wanneer deze niet vallen onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering, dient u de volgende regels in acht te nemen en de daaruit voortvloeiende kosten voor uw rekening te nemen.

 • Annulering dient u, na telefonische melding, binnen 48 uur schriftelijk te bevestigen.
 • Bij annulering tot de 42e dag voor aankomstdatum: u bent 20% van de reissom verschuldigd aan Villanda.
 • Bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor aankomstdatum: u bent 50% van de reissom verschuldigd aan Villanda.
 • Bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomstdatum: u bent 90% van de reissom verschuldigd aan Villanda.
 • Bij annulering op de dag van aankomst of later bent u de volledige reissom verschuldigd aan Villanda.

 

Wanneer Villanda gedwongen wordt om, vanwege wat voor reden dan ook, het door u gereserveerde vakantieobject te annuleren, dan worden de volgende regels en verplichtingen in acht genomen:

 • Villanda brengt u eerst telefonisch van de annulering op de hoogte, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
 • Villanda verplicht zich een gelijkwaardig of beter vakantieobject als alternatief aan te bieden.
 • Villanda zal trachten het alternatief onder gelijke voorwaarden (lees: huursom en extra kosten) aan te bieden, maar kan hier geen garantie voor afgeven.
 • Indien de huurder het alternatief niet accepteert, of als Villanda geen passend of gelijkwaardig alternatief kan aanbieden dan wordt de reeds betaalde reissom per omgaande op rekeningnummer van de huurder teruggestort. De huurder kan verder geen enkel recht ontlenen, dan het reeds terug te vorderen bedrag als vermeld.

 

ANNULERINGS- EN/OF REISVERZEKERING

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

VERBLIJFSDUUR

Op de dag van aankomst kunt u uw vakantieobject betrekken tussen vanaf 15.00 uur. Komt u na 20.00 uur aan, dan horen we dat graag even van tevoren op de dag van aankomst. Bij vertrek dient u uw vakantieobject bezemschoon vóór 10.00 uur te verlaten.

 

HUISREGLEMENT

De eigenaar/verhuurder van het vakantieobject heeft van Villanda de vrijheid, de huurder en/of medereizigers een huisreglement ter hand te stellen. Villanda adviseert de huurder deze voorschriften over het gebruik van uw vakantieobject en al het andere te respecteren.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Hoofdelijk aansprakelijk is diegene die de reservering heeft gedaan en wiens naam, adres en woonplaats vermeld staan op de reserveringsbevestiging.

 • Gedurende uw verblijf in het vakantieobject bent (zijn) u en/of uw medereizigers verantwoordelijk voor eventuele schade, die dan wel moedwillig als per ongeluk aan het vakantieobject en/of haar inventaris is toegebracht. De eigenaar/verhuurder zal de ontstane schade verhalen op u en uw medereizigers. Indien de schade niet, of voor de eigenaar/verhuurder naar behoren is afgewikkeld, behoudt Villanda zich het recht voor, om ook na afloop van uw vakantie in naam en op kosten van Villanda als bemiddelaar op te treden. Deze eventuele kosten worden verhaald op de huurder en diens medereizigers.
 • Villanda is niet aansprakelijk voor eventuele bouwactiviteiten/geluidsoverlast in de directe omgeving van uw vakantieobject, alsmede beperkter openstelling van restaurants, uitgaans- en sportmogelijkheden.

 

BEWONING

 • Het is niet geoorloofd het vakantieobject met meer personen te bewonen dan is overeengekomen op uw reserveringsbevestiging. Personen die u tijdens uw vakantie bezoeken, kunnen alleen overnachten indien Villanda hiervoor toestemming verleent.

 

KLACHTEN

Aan de tekst in de brochure is veel aandacht besteed. Helaas bestaat de mogelijkheid dat de tekst vermeld in de brochure niet overeenstemt met het geboden vakantieobject, wat kan leiden tot ergernis of klachten. Getracht zal worden direct een aanvaardbare oplossing aan te dragen, zodat uw verstoorde vakantieplezier tot een minimum wordt beperkt. Klachten die naar uw mening niet, of niet naar tevredenheid zijn opgelost, dient u binnen een maand na afloop van uw vakantie schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Villanda.